Skip to main content

Mã lỗi

Khi có lỗi API trả về có dạng:

{
success: false,
message: <MESSAGE>
}

Trong đó MESSAGE được mô tả trong bảng dưới:

MESSAGEChú thích
APPID_NOT_FOUNDappId không tìm thấy
APPID_MISSINGThiếu tham số appId
HASH_NOT_MATCHGiá trị tham số hash không đúng
METHOD_NOT_SUPPORTPhương thức không hỗ trợ