Sử dụng API
Sau khi đăng ký và được cấp tài khoản API, khách hàng sẽ được cấp một appId và appSecret. Khi gọi API, phải sử dụng appSecret này để tạo một tham số hash. Chi tiết các tạo tham số hash trong mục Tạo Hash và có chi tiết trong từng API
Các request đến API thực hiện đến tên miền
1
https://openapi.antbuddy.com
Copied!
Tùy vào từng API mà phương thức và đường dẫn sẽ khác nhau.
Tạo Hash
Tất cả request đến AntBuddy ngoài dữ liệu, phải kèm theo một giá trị hash. Hash được tính là sha256 của tất cả các tham số (ngoài trừ hash)
Ví dụ:
appId = 65446465436742018
appSecret = 123456
API lấy lịch sử cuộc gọi
GET /oapi/v1/call/histories?appId=6544646543674&created_from=2018-02-07T02:19:33.000Z&created_to=2018-02-07T07:04:22.000Z
Thì hash được tính như sau:
hash = sha256(“65446465436742018-02-07T02:19:33.000Z2018-02-07T07:04:22.000Z123456”)
1
= 9b11b9ff77dbba70fe059acf84c02cfe6af90de9122e4d3bd6ec69c9d637f9ed
Copied!
Lưu ý thứ tự của các tham số của từng API
1
var crypto = require('crypto');
2
3
function checksum (str) {
4
return crypto
5
.createHash('sha256')
6
.update(str, 'utf8')
7
.digest('hex')
8
}
9
10
var text = '65446465436742018-02-07T02:19:33.000Z2018-02-07T07:04:22.000Z123456';
11
var hash = checksum(text);
12
//9b11b9ff77dbba70fe059acf84c02cfe6af90de9122e4d3bd6ec69c9d637f9ed
Copied!
Định dạng dữ liệu
Dữ liệu được gửi lên và trả về đều ở định dạng JSON
1
"Content-Type": "application/json"
Copied!
HTTP Response
HTTP Code
Chú thích
200
Thành công
400
Lỗi do dữ liệu đầu vào không đúng hoặc không hơp lệ
500
Lỗi do máy chủ API
503
Lỗi do vượt quá giới hạn số request
Last modified 2yr ago
Copy link