Mã lỗi
Khi có lỗi API trả về có dạng:
1
{
2
success: false,
3
message: <MESSAGE>
4
}
Copied!
Trong đó MESSAGE được mô tả trong bảng dưới:
MESSAGE
Chú thích
APPID_NOT_FOUND
appId không tìm thấy
APPID_MISSING
Thiếu tham số appId
HASH_NOT_MATCH
Giá trị tham số hash không đúng
METHOD_NOT_SUPPORT
Phương thức không hỗ trợ
Last modified 2yr ago
Copy link