Mã lỗi

Khi có lỗi API trả về có dạng:

{
success: false,
message: <MESSAGE>
}

Trong đó MESSAGE được mô tả trong bảng dưới:

MESSAGE

Chú thích

APPID_NOT_FOUND

appId không tìm thấy

APPID_MISSING

Thiếu tham số appId

HASH_NOT_MATCH

Giá trị tham số hash không đúng

METHOD_NOT_SUPPORT

Phương thức không hỗ trợ