Danh sách API

1. Lấy danh sách cuộc gọi

URL: /oapi/v1/call/histories‌

METHOD: GET

Content Type: application/json‌

Tham số:

Tham số

Kiễu dữ liệu

Mô tả

appId

String

Định danh 3rd party

created_from

String

Ngày bắt đầu

created_to

String

Ngày kết thúc

limit

Number

Giới hạn số record trên 1 trang. Mặc định 20

page

Number

Trang hiện tại, mặc định 1

hash

String

sha256(appId+created_from+created_to+limit+page+appSecret)

Trong đó:

  • Thời gian filter tối đa là 31 ngày

  • Limit mặc định là 20 record, tối đa 100

  • Page mặc định là 1

Kết quả:

Thuộc tính

Ví dụ

Mô tả

caller

{

number:"01693608879",

type:"realnumber"

}

Mô tả người gọi. Đối với type=user, có thêm trường username để định danh user.

callee

{

number:"thutranhtkbee",

type:"user",

username:"thutran"

}

Mô tả người nhận. Đối với type=user, có thêm trường username để định danh user.

class

trunking

one_one: gọi nội bộ. trunking: gọi ra hoặc gọi vào hệ thống

did_number

02873019555

Số DID của công ty. Null: nếu gọi nội bộ hoặc gọi ra

direction

from_ab

from_ab: gọi ra. to_ab: gọi vào

status_detail

SUCCESS

IVR: Cuộc gọi vào / ra đến hệ thống đầu cuối nhưng người nhận chưa bắt máy. SUCCESS: Cuộc gọi thành công. CANCELLED: Thực hiện cuộc gọi ra và gác máy trước khi người nhận nhận cuộc gọi. BUSY: Thực hiện cuộc gọi ra nhưng đầu nhận bận máy. ERROR: Các lỗi khác

duration_seconds

50

Thời gian cuộc gọi ( tính bằng giây)

unix_timestamp

1519639917

Thời điểm xảy ra cuộc gọi. Tính theo unix timestamp

billing_seconds

43

Thời gian đàm thoại của cuộc gọi ( tính bằng giây)

recording

call_recording_dl5m5j5hfh4n8njj1oor.mp3

File ghi âm. Trường hợp không có ghi âm thì trường này rỗng.

Giới hạn:

Chỉ cho phép lấy lịch sử cuộc gọi tối đa 31 ngày‌

2. Lấy file ghi âm

URL: /oapi/v1/call/play_recording‌

METHOD: GET‌

Content Type: application/json‌

Tham số:

Tham số

Kiễu dữ liệu

Mô tả

appId

String

Định danh 3rd party

media

String

Tên file recording

hash

String

sha256(appId +media+ appSecret)

Kết quả:

Đường dẫn URL của file media

3. Click to call

URL: /oapi/v1/call/click-to-call/:number

METHOD: POST

Content Type: application/json‌

Headers:

Thuộc tính

Kiểu dữ

Giá trị

x-auth-app-id

String

Định danh 3rd party

x-auth-app-hash

Str

sha256(appId + appSecret)

Tham số:

Thuộc tính

Kiểu dữ li

Giá trị

sipUser

String

Device name thực hiện việc click to call

sipPassword

String

Mật khẩu

Kết quả:

Status

Kết

200

Device online, click to call thành công

400

Device offline, click to call thất bại

4. Get auth token

Sử dụng cho việc nhận websocket về các signal của cuộc gọi

URL: /oapi/v1/voice/auth_token

METHOD: POST

Content Type: application/json‌

Headers:

Thuộc tính

Kiểu dữ

Giá trị

x-auth-app-id

String

Định danh 3rd party

x-auth-app-hash

Str

sha256(appId + appSecret)

Tham số:

Thuộc tính

Kiểu dữ li

Giá trị

sipUser

String

Device name thực hiện việc click to call

sipPassword

String

Mật khẩu

Kết quả:

Status

Kết

200

{ value: <auth_token>, expire: <expire time> }