Danh sách API

1. Get auth token

Sử dụng cho việc nhận websocket về các signal của cuộc gọi

URL: /oapi/v1/voice/auth_token

METHOD: POST

Content Type: application/json‌

Headers:

Thuộc tính

Kiểu dữ

Giá trị

x-auth-app-id

String

Định danh 3rd party

x-auth-app-hash

Str

sha256(appId + appSecret)

Tham số:

Thuộc tính

Kiểu dữ li

Giá trị

sipUser

String

Device name thực hiện việc click to call

sipPassword

String

Mật khẩu

Kết quả:

Status

Kết

200

{ value: <auth_token>, expire: <expire time> }

2. Click to call

URL: /oapi/v1/call/click-to-call/:number

METHOD: POST

Content Type: application/json‌

Headers:

Thuộc tính

Kiểu dữ

Giá trị

x-auth-app-id

String

Định danh 3rd party

x-auth-app-hash

Str

sha256(appId + appSecret)

Tham số:

Thuộc tính

Kiểu dữ li

Giá trị

sipUser

String

Device name thực hiện việc click to call

sipPassword

String

Mật khẩu

Kết quả:

Status

Kết

200

Device online, click to call thành công

400

Device offline, click to call thất bại

Chú ý: để nhận được cuộc gọi, device sip cần register lên hệ thống, mã lỗi 400 là do device chưa register đến hệ thống

3. Lấy danh sách cuộc gọi

URL: /oapi/v1/call/histories‌

METHOD: GET

Content Type: application/json‌

Tham số:

Tham số

Kiễu dữ liệu

Mô tả

appId

String

Định danh 3rd party

created_from

String

Ngày bắt đầu

created_to

String

Ngày kết thúc

limit

Number

Giới hạn số record trên 1 trang. Mặc định 20

page

Number

Trang hiện tại, mặc định 1

hash

String

sha256(appId+created_from+created_to+limit+page+appSecret)

Trong đó:

  • Thời gian filter tối đa là 31 ngày

  • Limit mặc định là 20 record, tối đa 100

  • Page mặc định là 1

Kết quả:

Thuộc tính

Ví dụ

Mô tả

caller

{

number:"01693608879",

type:"realnumber"

}

Mô tả người gọi. Đối với type=user, có thêm trường username để định danh user.

callee

{

number:"thutranhtkbee",

type:"user",

username:"thutran"

}

Mô tả người nhận. Đối với type=user, có thêm trường username để định danh user.

class

trunking

one_one: gọi nội bộ. trunking: gọi ra hoặc gọi vào hệ thống

did_number

02873019555

Số DID của công ty. Null: nếu gọi nội bộ hoặc gọi ra

direction

from_ab

from_ab: gọi ra. to_ab: gọi vào

status_detail

SUCCESS

IVR: Cuộc gọi vào / ra đến hệ thống đầu cuối nhưng người nhận chưa bắt máy. SUCCESS: Cuộc gọi thành công. CANCELLED: Thực hiện cuộc gọi ra và gác máy trước khi người nhận nhận cuộc gọi. BUSY: Thực hiện cuộc gọi ra nhưng đầu nhận bận máy. ERROR: Các lỗi khác

duration_seconds

50

Thời gian cuộc gọi ( tính bằng giây)

unix_timestamp

1519639917

Thời điểm xảy ra cuộc gọi. Tính theo unix timestamp

billing_seconds

43

Thời gian đàm thoại của cuộc gọi ( tính bằng giây)

recording

call_recording_dl5m5j5hfh4n8njj1oor.mp3

File ghi âm. Trường hợp không có ghi âm thì trường này rỗng.

Giới hạn:

Chỉ cho phép lấy lịch sử cuộc gọi tối đa 31 ngày‌

4. Lấy file ghi âm

URL: /oapi/v1/call/play_recording‌

METHOD: GET‌

Content Type: application/json‌

Tham số:

Tham số

Kiễu dữ liệu

Mô tả

appId

String

Định danh 3rd party

media

String

Tên file recording

hash

String

sha256(appId +media+ appSecret)

Kết quả:

Đường dẫn URL của file media