Đăng ký API
Để thực hiện các request đến hệ thống API, cần có một tài khoản API. Tài khoản API có dạng
Tên
Kiểu dữ liệu
Giải thích
appId
String
Định danh tài khoản API
appSecret
String
khóa bí mật của tài khoản API
Lưu ý: appId và appSecret sử dụng để chứng thực và kiểm tra dữ liệu của tài khoản API và không có thời gian hết hạn. Do đó, cần được bảo mật thận trọng. Các request đến AntBuddy cần được thực hiện server-to-server để bảo mật.
Liên hệ 1900 63 64 12 hoặc [email protected] để đăng ký tài khoản API
Last modified 2yr ago
Copy link