Danh sách API:

  1. Lấy danh sách cuộc gọi

URL: /oapi/v1/call/histories

METHOD: GET

Content Type: application/json

Tham số:

Tham số Kiễu dữ liệu Mô tả
appId String Định danh 3rd party
created_from String Ngày bắt đầu
created_to String Ngày kết thúc
limit Number Giới hạn số record trên 1 trang. Mặc định 20
page Number Trang hiện tại, mặc định 1
hash String sha256(appId+created_from+created_to+limit+page+appSecret)

Trong đó:

  • Thời gian filter tối đa là 31 ngày

  • Limit mặc định là 20 record, tối đa 100

  • Page mặc định là 1

Kết quả:

Thuộc tính Ví dụ Mô tả
caller {number:"01693608879",type:"realnumber"} Mô tả người gọi.
Đối với type=user, có thêm trường username để định danh user.
callee {number:"thutranhtkbee",type:"user",username:"thutran"} Mô tả người nhận.
Đối với type=user, có thêm trường username để định danh user.
class trunking one_one: gọi nội bộ.
trunking: gọi ra hoặc gọi vào hệ thống
did_number 02873019555 Số DID của công ty.
Null: nếu gọi nội bộ hoặc gọi ra
direction from_ab from_ab: gọi ra.
to_ab: gọi vào
status_detail SUCCESS IVR: Cuộc gọi vào / ra đến hệ thống đầu cuối nhưng người nhận chưa bắt máy.
SUCCESS: Cuộc gọi thành công.
CANCELLED: Thực hiện cuộc gọi ra và gác máy trước khi người nhận nhận cuộc gọi.
BUSY: Thực hiện cuộc gọi ra nhưng đầu nhận bận máy.
ERROR: Các lỗi khác
duration_seconds 50 Thời gian cuộc gọi ( tính bằng giây)
unix_timestamp 1519639917 Thời điểm xảy ra cuộc gọi. Tính theo unix timestamp
billing_seconds 43 Thời gian đàm thoại của cuộc gọi ( tính bằng giây)
recording call_recording_dl5m5j5hfh4n8njj1oor.mp3 File ghi âm. Trường hợp không có ghi âm thì trường này rỗng.


Giới hạn:

Chỉ cho phép lấy lịch sử cuộc gọi tối đa 31 ngày

  1. /oapi/v1/call/play_recording

URL: /oapi/v1/call/play_recording

METHOD: GET

Content Type: application/json

Tham số:

Tham số Kiễu dữ liệu Mô tả
appId String Định danh 3rd party
media String Tên file recording
hash String sha256(appId +media+ appSecret)


Kết quả:

Đường dẫn URL của file media

Thuộc tính Ví dụ Mô tả
media https://abs1.antbuddy.com/nkrecord/call_recording_F5879958-1A1211E8-A55AA457-72574952%40172.16.0.204.mp3?AWSAccessKeyId=E7IPYE4LN28Y4I6T4400&Expires=1519640615&Signature=wXNENYxr0OJR8vA26kvOOwsttzU%3D Đường dẫn file recording

results matching ""

    No results matching ""