Skip to main content

Xuất dữ liệu tự động từ BeeIQ Platform

Giới thiệu

BeeIQ Data platform cho phép người sử dụng xuất dữ liệu từ BeeIQ Data Platform ra những hệ thống bên ngoài để theo dõi, thông báo, cập nhật dữ liệu. Tài liệu này dùng để hướng dẫn cách thực hiện xuất dữ liệu từ BeeIQ Data Platform một cách tự động.

Chi tiết: ​https://guide.antbuddy.com/kb/huong-dan-xuat-du-lieu-tu-dong-tu-beeiq-data-platform