Mã lỗi

Khi có lỗi API trả về có dạng:

{
    success: false,
    message: <MESSAGE>
}

Trong đó MESSAGE được mô tả trong bảng dưới:

MESSAGE Chú thích
APPID_NOT_FOUND appId không tìm thấy
APPID_MISSING Thiếu tham số appId
HASH_NOT_MATCH Giá trị tham số hash không đúng
METHOD_NOT_SUPPORT Phương thức không hỗ trợ

results matching ""

    No results matching ""