Nhập dữ liệu tự động vào BeeIQ Platform

1. Giới thiệu

BeeIQ Data Platform cho phép người dùng nhập dữ liệu qua nhiều nguồn khác nhau, đa dạng thông tin, và quản lí thông tin tốt hơn. Tài liệu này dùng để hướng dẫn cách để thực hiện nhập dữ liệu từ bên ngoài vào BeeIQ Data Platform một cách tự động.
Chi tiết:
Last modified 1yr ago
Copy link