Voice OTP

Tích hợp và sử dụng Voice OTP

  1. 1.
    Mục đích:
  • Cho phép sử dụng Alice Voice OTP từ bên thứ 3
  1. 1.
    API chi tiết
Các request API đều thực hiện tới tên miền
1
https://alice.antbuddy.com/rest-api
Copied!
Tất cả API request tới hệ thống Alice, authorize header bắt buộc:
1
Authorization: Bearer {access_token}
Copied!
API Get AcessToken:
1
Endpoint: /get-token/
2
Method: POST
3
Body: {
4
"username": "username",
5
"password": "password"
6
}
7
8
Description:
9
Username: tên hoặc email đã tạo bên antbuddy
10
Password: mật khẩu
Copied!

Tạo yêu cầu gọi

API tạo yêu cầu đọc mã cho số điện thoại:
1
Endpoint: /voice-otp/
2
Method: POST
3
Body: {
4
"alarm_phonenumber": "0919273027",
5
"otp": "123445",
6
"maxretry": 0
7
}
8
9
Miêu tả:
10
- alarm_phonenumber: Số điện thoại muốn nhận mã code (bắt buộc)
11
- otp: Mã code muốn gửi tới số điện thoại, nếu trống hoặc không gửi, hệ thống tự động tạo một mã code trải nghiệm.
12
- maxretry: số lần đọc lại mã , mặc định là 0, tương ứng với 1 lần đọc.
Copied!
Last modified 1yr ago