Đăng ký API

Để thực hiện các request đến hệ thống API, cần có một tài khoản API. Tài khoản API có dạng

Tên Kiểu dữ liệu Giải thích
appId String Định danh tài khoản API
appSecret String khóa bí mật của tài khoản API

Lưu ý: appId và appSecret sử dụng để chứng thực và kiểm tra dữ liệu của tài khoản API và không có thời gian hết hạn. Do đó, cần được bảo mật thận trọng. Các request đến AntBuddy cần được thực hiện server-to-server để bảo mật.

Liên hệ 1900 63 64 12 hoặc openapi@antbuddy.com để đăng ký tài khoản API

results matching ""

    No results matching ""