Skip to main content

HTTP Response

400 BAD REQUEST

Lỗi chưa truyền vào giá trị của các key bắt buộc

Method: POST
Status : 400 BAD REQUEST
Body:
{
"key": [
"Trường này là bắt buộc."
]
}

Truyền không đúng lựa chọn của giá trị

Ví dụ: Truyền vào giá trị 'en23' thay vì 'en' trong key 'language'
Method: POST
Status : 400 BAD REQUEST
Body:
{
"key": [
"A valid {type} is required."
]
}

Truyền không đúng định dạng của giá trị

Xảy ra khi truyền vào không đúng kiểu giá trị
Method: POST
Status : 400 BAD REQUEST
Body:
{
"key": [
"\"{value}\" is not a valid {choices}."
]
}

401 UNAUTHORIZED

Lỗi thiếu access token

Chưa thêm vào access token

Authorization type : Bearer Token
Method: GET, POST, DELETE, PUT
Status : 401 UNAUTHORIZED
Body:
{
"detail": "Authentication credentials were not provided."
}

Sai định dạng của token

Xảy ra khi thêm hoặc thiếu kí tự trong token

Authorization type : Bearer Token
Method: GET, POST, DELETE, PUT
Status : 401 UNAUTHORIZED
Body:
{
"detail": "Error decoding signature."
}

404 NOT FOUND

Thao tác data không tồn tại thông qua id trên đường dẫn

Example: /rest-api/phonebook/{id}
Method: GET, POST, DELETE, PUT
Status : 404 NOT FOUND
Body:
{
"detail": "Not found."
}