Skip to main content

AntBOT API

Tích hợp và sử dụng từ ứng dụng thứ 3

Mục đích

  • Cho phép sử dụng Alice từ ứng dụng thứ 3. Yêu cầu bắc buộc đã đăng ký và trial alice từ onboarding antbuddy.
  • Cho phép chạy chiến dịch từ ứng dụng thứ 3.
  • Tạo alarm cho 1 liên hệ (appointment)

API chi tiết

Tất cả API request tới hệ thống Alice:

Thông qua tên miền

https://alice.antbuddy.com/rest-api

authorize header bắt buộc:

Authorization: Bearer {access_token}

Get AccessToken

Endpoint: /get-token/
Method: POST
Body: {
"username": "username",
"password": "password"
}

Description:
Username: tên hoặc email đã tạo bên antbuddy
Password: mật khẩu

Chiến dịch

Cấu hình callflow cho chiến dịch

Mẫu khảo sát (endpoint: /rest-api/survey-template/)

Create-template:
Method: POST
Params: {
"name": String (Tên mẫu khảo sát),
"tts_language": "vi",
}

Section template (endpoint: /rest-api/section-template/)

Create section:
Method: POST
Body: {
"type": 1,
"survey": ID of survey,
"question": String (tên section),
"script": Text (nội dụng ivr)
}

Update section:
Endpoint: /rest-api//section-template/{id}/
Method: PUT
Body {
"script" : "Vui lòng đợi trong giây lát."
}

Phonebook & contact

Phonebook (endpoint: /rest-api/phonebook/)

Create: /rest-api/phonebook/
Method: POST
Body: {
"name": String (required),
"description": "rest phonebook" (option)
}
Update: /rest-api/phonebook/{id}/
Method: PUT
Body: {
"Name": “changed name”,
"description": “updated descrption"
}

Contact (endpoint: /rest-api/contact/)

  • Create single contact
Create:  /rest-api/contact/
Method: POST
Body: {
"phonebook": {phonebook_id} (required),
"contact": "0934890883" (required),
"email": "linh.huynh@htklabs.com" (option),
"last_name": "Huynh" (option),
"first_name": "Linh" (option),
"description": "khách hàng ABC" (option),
"status": 1 or 0 (1: active, 0: inactivate) (required)
}

Update: /rest-api/contact/{id}/
Method: PUT
Body: {
"contact": "0934890884",
"status": 1,
"country": "VN",
"first_name": "A",
"last_name": "B"
}
  • Create multiple contact (endpoint: /rest-api/bulkcontact/)
EndPoint: /rest-api/bulkcontact/
Method: POST
Body: {
"phonebook": 293,
"contacts": [
{
"contact": "0934890883",
"email": "linh.huynh@htklabs.com",
"last_name": "Huynh",
"first_name": "Linh",
"status": 1
},
{
"contact": "0934890881",
"email": "linh.huynh@htklabs.com",
"last_name": "Huynh",
"first_name": "Linh",
"status": 1
}
]
}

Chiến dịch thoại (Endpoint: /rest-api/campaigns/)

Gateway List (Endpoint: /rest-api/gateway/)
Method: GET
Response: {
"results": [
{
"id": 23,
"name": "AliceDevGateway",
"status": 1,
"description": "AliceDevGateway",
"addprefix": "",
"removeprefix": "",
"gateways": "sofia/gateway/AliceDevGateway/",
"subdomain": "company",
"gateway_codecs": "",
"gateway_timeouts": "10",
"gateway_retries": "",
"originate_dial_string": "",
"secondused": null,
"created_date": "2019-12-26T04:17:12.673711Z",
"updated_date": "2020-01-14T03:12:27.079710Z",
"addparameter": "",
"count_call": 0,
"count_in_use": null,
"maximum_call": null,
"is_trial": true,
"failover": null
}
]
}

Tạo chiến dịch

Endpoint: /rest-api/campaigns/
Method: POST
Body Example:
{
"name": "rest-api-cp-2"
"description": "rest api for campaign",
"callerid": "lh",
"phonebook": [
293
],
"aleg_gateway": 23,
"object_id": 351,
"frequency": 10,
"startingdate": "2020-02-11T02:36:39.045000Z",
"expirationdate": "2020-02-12T02:36:39.045000Z",
"daily_start_time": "08:00:00",
"daily_stop_time": "21:00:00"
}

Description:
- name: required,
- description: rest api for campaign (option),
- callerid: caller name when callout (option),
- phonebook: phone book IDs list (required),
- aleg_gateway:gateway dialout (required),
- object_id: survey template application (required),
- frequency: call per minute (required),
- startingdate: Starting date campaign (required),
- expirationdate: Stopped date campaign (required),
- daily_start_time: dialy time (required),
- daily_stop_time: dialy ending time(required)

Cập nhật chiến dịch thoại

Endpoint: /rest-api/campaigns/{id}/
Method: PUT
Body:
{
"name": "rest-api-cp-2",
"description": "rest api for campaign",
"callerid": "rest_api",
"phonebook": [
293
],
"frequency": 3,
"startingdate": "2020-02-11T02:36:39.045000Z",
"expirationdate": "2020-02-12T02:36:39.045000Z",
"daily_start_time": "09:00:00",
"daily_stop_time": "18:00:00"
}

Start chiến dịch thoại

Endpoint: /rest-api/campaigns/{id}/status/
Method: POST
Body: {
"status": 1,
}

Description:
START = 1
PAUSE = 2
ABORT = 3
END = 4

Appointment

Survey list (Endpoint: /rest-api/survey-list/)

Endpoint: /rest-api/survey-list/
Method: GET
Response:
{
"results": [
{
"id": 953,
"campaign": {
"id": 1008,
"name": "rest-api-cp-2",
"status": 4
},
"name_full": "linhhv-sv-api : rest-api-cp-2",
"name": "linhhv-sv-api",
"tts_language": "vi",
"description": null,
"is_onboarding": false,
"created_date": "2020-02-11T02:32:34.971249Z",
"updated_date": "2020-02-11T02:32:34.971283Z",
"user": 1
}
]
}

Thiết lập lịch

Endpoint: /rest-api/calendar-setting/
Method: POST
Body: {
"label": "rest-api-cp-2",
"callerid": "mantest_calendarsettings",
"caller_name": "",
"call_timeout": 60,
"survey": 953,
"aleg_gateway": 23
}

Description:
- label: tên (required),
- callerid: caller hiển thị (option),
- caller_name: tên người gọi (option),
- call_timeout: thời gian cuộc gọi timeout bằng giây (required),
- survey": id của khảo sát (required), get from Survey List API
- aleg_gateway: cổng nối gọi ra (required),
Get from Gateway List API

Calendar User

Endpoint: /rest-api/calendar-user/
Method: POST
Body:
{
"username": "cal-rest-user-resp2",
"password": "12345678" - required,
"calendar_setting": 4 - required
}

Description:
- username: user login (required)
- calendar_setting: Calendar setting,
GET from calendar-setting API

Tạo lịch

Endpoint: /rest-api/calendar/
Method: POST
Body: {
"name": "linh-calendar-rest",
"user": 5 - required
}

Description:
- name: required
- user: Calendar User List,
Get from calendar-user API

Tạo sự kiện

Endpoint: /rest-api/event/
Method: POST
Body: {
"title": "today-linhhv",
"description": "",
"start": "2020-02-15T09:30:39.177000Z",
"end": "2020-02-15T10:13:39.177000Z",
"creator": 115,
"calendar": 7
}

Description:
- title: Tên sự kiện (required)
- start: Thời gian bắt đầu (required)
- end: Thời gian kết thúc (required)
- creator: calendar user được gắn vào,
được lấy từ calendar-user API
- calendar: Lịch gắn vô sự kiện,
được lấy từ calendar API

Tạo Alarm

Endpoint: /rest-api/alarm/
Method: POST
Body:
{
"alarm_phonenumber": "0934890883",
"date_start_notice": "2020-02-12T02:49:33.572Z",
"phonenumber_transfer": "",
"event": 8
}

Description:
- alarm_phonenumber: call to number (required),
- date_start_notice: starting date alarm - (option- default current time),
- phonenumber_transfer: phone to transfer (option),
- event: related event (required), event list get from event API, method Get